Upcoming Games
Recent Matches and Results
Sidama Buna V Welwalo AdU
07-07-2019 15:00 ( 3:0 )
Welwalo AdU V Suhul Shire
30-06-2019 15:00 ( 1:2 )
St.George V Welwalo AdU
24-06-2019 17:00 ( 0:3 )
Welwalo AdU V Adama
01-06-2019 15:00 ( 1:1 )
Bahir Dar Kenema V Welwalo AdU
26-05-2019 15:00 ( 0:0 )

Latest News

01-06-2019

40% discount on club T-shirt purchases

Lion International Bank is going to sponsor 40% discount for the first 500 registered fans who purchase club T-shirts through Hellocash. You have to be registered amember to place your order. Click this news to place your order.

13-09-2019

ስራሕቲ ሕድሳት ስቴድየም ወልዋሎ ኣብ ምስላጥ ይርከብ

ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ስራሕቲ ሕድሳቱ ተጀሚሩ ብሓደ ሓደ ምኽንያታት ዝተጓተተ ስቴድየም ወልዋሎና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሓገዝ መላእ ደጋፊና ኣብ ጽቡቕ ከይዲ ይርከብ። ናይ ትሕቲ መሬትን ናይ ተፋሰስ ስራሕትን ቀዲሙ ተዛዚሙ ብምኽንያት ዝናብ ተኸላ ሳዕሪ ክሳለጠሉ ዘይከኣለ ስቴድየምና ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብሓገዝ መላእ ደጋፊና ናይ ምብታን ልሙዕ ሓመድ ተኻይድሉ እዩ። ቀጻሊ ዓመት ጸወታታት ንምድላው ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ስቴድየምና ልዕሊ ፍርቂ ናይ ምብታን ልሙዕ ሓመድ እንትሳለጠሉ ዝተረፈ ዝተወሰነ ኣካል እቲ ስቴድየም ድማ ኣብ ምስላጥ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ንዝሓለፉ መዓልታት ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ጋንታናን ፈተውቲ ጋንታናን ብዓርሰ ፍቓድ ተለዓዒሎም ኣብ ምስላጥ ሕድሳት ስቴድየምና ናይ ዓርሶም ግደ ኣፋሊጦም። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ናይ መወዳእታ ከይዲ ተኸላ ሳዕሪ ክጅመር ምኳኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

03-09-2019

ጋንታና ሓሙሽተ ተጻወቲ ናብ ዋና ጋንታ ኣዕብያ

ቀዲማ ናብ ቅድመ ውድድር ምድላው ዝኣተወት ጋንታና ቀዲማ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ምፍራማ እንትዝከር ሐዚ ድማ ንሓሙሽተ ተጻወቲ ናብ ዋና ጋንታ ክተዕቢ ክኢላ እያ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ንሰላሳ ዝኣኽሉ መናእሰይ ተጻወቲ ናይ ፈተነ ዕድል ዝሃበት ጋንታና ንዬሴፍ ሃ\ማርያም ሄርሞን ጉዕሽ ፣ ስምኦን ሓጎስ ፣ ነጋሲ ገ\የሱስ ፣ ናትናኤል ኪዳነ እያ ናብ ዋና ጋንታ ክተዕቢ ክኢላ ዘላ። ቅድም ኢላ ንሰመረ ሃፍታይ ፣ ስምኦን ማሩን ሽሻይ መዝገቦን ኣብ ዋና ጋንታ ዕድል ዝሃበት ጋንታና ኣብ ቀጸልቲ ድማ ንተወሰኽቲ መናእሰያት ዕድል ክትህብ እያ። ብኻሊእ ዜና ድማ ቅድም ኢሉ ዝውውሩ ብምፍጻም ምስ ጋንታና ከይተጸምበረ ዝጸንሐ ኣይናለም ሃይሉ ምስ ጋንታና ልምምድ ክጅምር ክኢሉ እዩ።

02-09-2019

በረከት ኣማረ ኢትዮጵያ ቡና ተጸምቢሩ

ካብ ጋንታና ወልዋሎ ካልኣይ ጋንታ ዓብዩ ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዕብየት ጋንታና ኣዝዩ ዓብይ ግደ ዝነበሮን እዚ ተጻዋቲ ብፍላይ ጋንታና ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትዓቢ ጽቡቕ ብቕዓት ኣርእዩ ናይቲ ውድድር ኮኾብ ተባሂሉ ምሽላሙ ይፍለጥ። ምስ ጋንታና ዝነበሮ ውዕሊ ምዝዛሙ ስዒቡ ናብ ኢትዮጵያ ቡና ብኽልተ ዓመት ውዕሊ ዝተጸምበረ በረከት ቀጻሊ ዓመት ድማ ምስ ተክለ ማርያም ሻንቆ ክንሓናሕ እዩ። ጋንታና ድማ ንዝሓለፉ ዓመታት ብጽቡቕ ብቕዓትን ሞያዊ ተኣማንነትን ንዘገልገላ በረከት ኣማረ ብሽም ደገፍታን መላእ ኣባላታን ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ ሂወቱ ጸጽቡቑ ክገጥሞ ትምነ።

01-09-2019

ጋንታና ብሰለስተ ተጻወቲ ናይ ፈተነ ዕድል ሂባ.

ኣብ ዝውውር ንጡፍ ዝበሃል ተሳትፎ ብምግባር ቀዲማ ናብ ቅድመ ውድድር ዝኣተወት ጋንታና ንካርሎስ ዳምጠው ፣ ጠዓመ ወልደ ኪሮስን ክብሮም ዘርኡ ናይ ፈተነ ዕድል ሂባ። ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ምስ ጅማ ኣባቡና ዘሕለፈን ቅድሚ ሐዚ ንመቐለ 70 እንደርታን መከላከያን ዝተጻወተ እዚ ተጻዋታይ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ምስ ጋንታና ጻንሒት ዝገበረ እንትኸውን ጽቡቕ ናይ ፈተነ ግዘ እንተሕሊፉ ድማ ንጋንታና ፌርምኡ ከንብር እዩ። ካልኦት ናይ ፈተነ ዕድል ዝተወሃቦም ኣብ ከተማና ዓድግራት ኣብ ዝርከባ ፕሮጀክታት ዓብዬም ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሶሎዳ ዓድዋ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃል ዓመት ዘሕለፉን እታ ጋንታ ናብ ላዕለዋይ ሊግ ክትዓቢ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበሩን መናእሰይ ተጻወቲ ጠዓመ ወልደ ኪሮስን ክብሮም ዘርኡን እዮም። እሶም እውን ብተመሳሳሊ ምስ ጋንታና ዝተሳኽዐ ናይ ፈተነ እዋን ዘሕልፉ እንተኾይኖም ምስ ጋንታና ቀዋሚ ውዕሊ ክኣስሩ ትጽቢት ይግበር።

Contribute by Hellocash

Account No. 3805315
Contribution: 27,310.00 ETB
T-shirts Ordered: 48/500

Membership
Register and Join the 798 Members